Klachtenregeling

Bij aanvang zorg binnen Kubuszorg ontvangt de cliënt informatie die belangrijk voor hem is. Ook het onderstaande klachtenreglement zal worden verstrekt.

Niet tevreden? Kubuszorg biedt professionele zorg en begeleiding. Toch kan het wel eens voor komen dat niet alles naar wens verloopt.

Belangrijk om te weten: Het heeft onze voorkeur dat je je klacht eerst met ons bespreekt om tot een oplossing te komen, maar je hebt altijd het recht om je klacht rechtstreeks en direct in te dienen bij Klachtenportaal Zorg.

Ben je niet tevreden over onze zorg of over Kubuszorg? Word je niet goed geïnformeerd of te woord gestaan? Houd je ongenoegen dan niet voor je. Het is niet alleen voor jou maar ook voor ons belangrijk dat we dan actie ondernemen.

Heb je een klacht, dan zoeken we uit wat we aan de situatie kunnen doen of we bekijken hoe we in de toekomst vergelijkbare situaties kunnen voorkomen. Wil je dit niet alleen doen dan kan je als cliënt van Kubuszorg hulp vragen aan een vertrouwenspersoon om je ongenoegen samen op een juiste manier kenbaar te maken. De gegevens van de diverse vormen van (onafhankelijke) vertrouwenspersonen kunt u vinden op onze website.

Je kunt je onvrede ook op papier zetten, bijvoorbeeld op ons klachtenformulier. 

Heb je een klacht, dan zoeken we uit wat we aan de situatie kunnen doen of we bekijken hoe we in de toekomst vergelijkbare situaties kunnen voorkomen.

Ben je cliënt van Kubuszorg, dan kun je hulp vragen aan de vertrouwenspersoon om je ongenoegen op een juiste manier kenbaar te maken. 

Je kunt je onvrede ook op papier zetten, bijvoorbeeld op ons klachtenformulier.

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.

Klachtenjaarverslag

Kubuszorg neemt klachten serieus.

1. Bespreek je klacht

Kubuszorg geeft er de voorkeur aan, dat jij je klacht in eerste instantie bespreekt met je begeleider of de teamcoördinator. Misschien gaat het om een misverstand en kan je probleem snel worden verholpen.

Je kan jezelf bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen door de diverse  (onafhankelijke) vertrouwenspersonen die jij kan inschakelen of je kan ondersteuning aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.

2. Kom je er niet uit?

Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij de directie moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor jouw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, Kubuszorg en jou. Als resultaat ontvangt je van Kubuszorg een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van Kubuszorg uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;

3. Geschillencommissie

Ben je niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;

De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van Kubuszorg mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

 

Klachtenportaal zorg

In de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen inzetten. Kubuszorg heeft zich aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zo kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris inroepen worden als er een klacht speelt of ‘in de lucht hangt’. Onze cliënten kunnen zich eveneens wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Voor meer informatie over Klachtenportaal ZORG, Klachtenregelingen, klachtenprocedures, klacht indienen, WKKGZ, De geschillencommissie KPZ, de Wet Zorg en Dwang zie: https://klachtenportaalzorg.nl/

Klachtenprocedure Klachtenportaal

Voor de behandeling van klachten is een klachtenprocedure opgesteld, toegepast indien de zorgaanbieder/ zorgverlener zich heeft aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

KLACHTENFUNCTIONARIS WKKGZ

Als een cliënt van Kubuszorg een klacht over ons indient bij Klachtenportaal Zorg, wordt altijd een onafhankelijke en deskundige klachtenfunctionaris ingezet.

Klacht indienen

Een klacht over een zorgaanbieder, aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, kun je indienen door het invullen van het klachtenformulier.

 

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en
nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

meer informatie?

Je kunt het klachtenportaal Zorg bereiken
via mail: [email protected] 
of per post:
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen